۲۴ آذر

غمگين مشو

دلا غمگين مشو زين روزهاى تيره شبديز
ميسر نيست فصل گل، مگر از معبر پاييز
زمين را بس شكيبايى ز درد شخم ها بايد
كه رويد دانه گندم ز خاك خوب و حاصلخيز
نمى دانى مگر اى دل تو اعجاز صبورى را؟
به بار آيد ز تاك و رز شراب ناب شورانگيز
نمى پايد زمستان و شب و دشوارى سرما
بشارت مى دهد گل را همى نوروز رستاخيز

“ماندانا خضرايى”